fb

ALV verschoven van 17 juli naar 19 juli a.s.

De gecrashte computer heeft ons enorm parten gespeeld. Dankzij sponsor Goorland Computers is deze weer gerepareerd, maar konden wij pas vanaf woensdag jl. de facturen en inkomsten van de afgelopen maand boeken. Vervolgens moet de penningmeester daarmee de winst & verliesrekening en balans opmaken, moeten we als Bestuur samenkomen om op basis van deze cijfers de begroting van komend seizoen vast te stellen en moeten we vervolgens nog met de kascommissie deze informatie voorleggen om décharge verleend te krijgen voor ons gevoerde financiële beleid. Dat was simpelweg allemaal niet te doen vóór maandag a.s.

Met dit uitstellen van de ALV naar 19 juli hebben we twee dagen extra en denken we het wèl te redden om aan onze leden de juiste financiële resultaten van afgelopen seizoen en de daarmee samenhangende begroting voor komend seizoen te presenteren. Wees ervan overtuigd dat wij daar de komende dagen echt álle moeite voor zullen doen. Woensdag 19 juli is eigenlijk de laatste kans want kort erna begint de schoolvakantie...

Aanvang 20.00u in de NVC-kantine.

Agenda:

1. Opening
2a. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
2b. Evaluatie twee keer uitstellen van ALV
3. Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
4. Jaarverslag seizoen 2016–2017
 
5. Jaarrekening seizoen 2016-2017
a. Toelichting bij balans en verlies en winstrekening 2016-2017 
b. Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
c. Verzoek tot verlenen décharge 
d. Verkiezing leden van de kascommissie 2017-2018. 
 e. Vaststellen contributies seizoen 2017 -2018
 f. Aanschaf nieuwe kleding 2017-2022
 g. Goedkeuren begroting seizoen 2017-2018
 
Pauze
 
6. sv-NVC op weg naar 2018 
a. Nieuw vrijwilligersbeleid
b. Verkiezing bestuursleden (penningmeester Sjaak Meijberg en bestuurslid algemene zaken Marco de Boer treden af en zijn niet herkiesbaar)
c. Taak(her)verdeling bestuursleden 
d. Speerpunten 2017 -2020

7. Rondvraag en sluiting

 Alle berichten